Nieuws

Boeklancering 'Een Zorg Minder'

Op 27 juni werd het nieuwe Itinera-boek ‘Een Zorg Minder’ van Johan Aelbrecht voorgesteld bij Axa in Brussel.

“Hoe kunnen we de geestelijke gezondheid van jongeren versterken?”

Op deze vraag formuleert fellow bij Itinera en professor economie aan UGent Johan Albrecht een waardevol antwoord in zijn boek ‘Een Zorg Minder’.

Zowat iedereen pleit daarin voor meer preventie. Maar weten we genoeg over de essentie van psychische stoornissen om een sterk preventiebeleid te organiseren? ‘Een Zorg Minder’ koppelt een ruim perspectief op de mentale zorguitdaging aan de recente inzichten van het wetenschappelijke onderzoek over mentale problemen en preventieprogramma’s gericht op jongeren.

Lees hier alvast meer over het nieuwe Itinera-boek van Johan Aelbrecht. Of ontdek al enkele van zijn inzichten in de Itinera-paper

Lancering officiële Warme William luisterwandeling

Warme William wandelt

Op 29 mei werd onze officiële Warme William luisterwandeling gelanceerd in de Gentbrugse Meersen. 

‘Wie is Warme William?’ is een beestige luisterwandeling voor kleine en grote mensen vanaf 8 jaar. Het meeslepende hoorspel met bijhorende opdrachten leert jonge kinderen op speelse wijze wat het betekent om een Warme William te zijn voor elkaar.

De wandeling en het bijhorende doe-boekje zijn zo vormgegeven dat zowel ouders met kinderen als leerkrachten met hun klasgroep de wandeling kunnen volgen. Via de grappige, ontroerende en spannende verhalen leren 8 tot 12-jarigen wat echte vriendschap is en hoe belangrijk het is om écht naar elkaar te luisteren. Na elk luisterfragment krijg je enkele vragen en een opdracht mee.

 

Wandelen in jouw eigen buurt? 

De wandeling in Gent blijft al zeker beschikbaar tot eind oktober 2024. Maar hopelijk komen er snel veel meer plaatsen in Vlaanderen bij waar je op zoek kan gaan naar Warme William.

Stippel jij graag zelf ook een route uit?

Alle informatie om de wandeling in je eigen stad, gemeente, school of buurt aan te bieden vind je hier

Warme William wandelt

Netwerk Warm Vlaanderen: "Tijd voor Actie"

Op 5 december organiseerde het Netwerk WARM VLAANDEREN een actiedag die volledig in het teken stond van een duurzaam en integraal beleid rond bevordering van geestelijke gezondheid en veerkracht bij kinderen en jongeren in Vlaanderen. 

 

Op dit congres deelden inspirerende sprekers nieuwe wetenschappelijke inzichten rond geestelijke gezondheid. Zij onderstreepten de noodzaak van verandering en toonden hoe het -nu al-  anders kan. 

Er werd ook een Memorandum uitgegeven, dat kan je hier inkijken. 

Het Netwerk WARM VLAANDEREN bouwt aan een duurzaam en integraal beleid rond geestelijke gezondheidsbevordering. Samen met jou scheppen wij de voorwaarden voor veerkracht, motivatie, persoonlijke groei en leerwinst bij 1,8 miljoen kinderen en jongeren.

Warm Vlaanderen monitort die voorwaarden én het mentaal welzijn van jongeren zelf. Wij ontwikkelen specifieke aanbevelingen en goede praktijken op alle niveaus om samen te bouwen aan de Generatie Veerkracht.Zowel beleidsmakers, steden en gemeenten, onderwijspartners en andere actoren vormen samen het Netwerk WARM VLAANDEREN, gefaciliteerd door het Fonds GavoorGeluk. Want zonder veerkrachtige jongeren geen veerkrachtig Vlaanderen.

 

Alle info over het Netwerk WARM VLAANDEREN kan je terugvinden op het nieuwe webplatform:

www.warmvlaanderen.net 

 

 

Warme Scholen: Vierde 'ZINPLEK' in Houffalize op 20 en 21 november 2023

Onze vierde zinplek zit er weer op. Dit keer trokken we met 210 onderwijskrachten naar Blankenberge en gingen we dieper in op de pijlers ‘mens en cultuur’. De zinplek vormde niet alleen een platform om kennis en ervaringen te delen, maar ook om nieuwe scholen te leren kennen tijdens een verkwikkende wandeling aan zee.
Catherine Cattaruzza en prof. Maarten Vansteenkiste boden ons inzichten en kaders rond het werken in teams. Ook de peters en meters gaven weer het beste van zichzelf. Zo passeerden de piramide van Lencione, het model van Knoster, TGI, ABC voor motivatie en het lerarenkompas… Stof om over na te denken...
We sloten af met inspirerende getuigenissen van GO! Terra, Sjabi secundair Puurs, de Prizma scholengroep en 4 leerlingen van De Tandem.
De terugblik op deze tweedaagse is gevuld met positieve herinneringen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Het evenement heeft niet alleen bijgedragen aan de professionele ontwikkeling maar ook aan het verder creëren van een gemeenschap van gelijkgestemden die elkaar blijven inspireren. En dat willen we graag samen verder zetten… op naar een mooie warme toekomst!

www.warmescholen.net

Derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

In juni keurde de Vlaamse Regering het derde Vlaams actieplan Suïcidepreventie (VASIII) goed met als doel het aantal zelfdodingen tegen 2030 met 10% te verminderen.
Het actieplan brengt de meest recente wetenschappelijke inzichten en de input van tal van stakeholders samen.

Het resultaat? Zes strategieën en tientallen acties die zich zowel tot de brede bevolking als tot specifieke risicogroepen richten.

 

Nieuwe initiatieven omvatten o.m. suïcidepreventie via apothekers en bedrijven en suïcidepreventie bij kinderen en jongeren.

Ook monitoring van suïcidecijfers is een speerpunt binnen het plan, evenals aandacht voor naasten en zelfzorg.

Lees hier alles over het actieplan VAS III.

Intervisiedag Warme Steden en Gemeenten

Op 14 september 2023 vond de intervisiedag plaats voor lokale besturen van Warme Steden en Gemeenten.

Op de planning stond de lancering en uitleg van het nieuwe webplatform, uitleg over de herwerkte methodiek, enkele goede voorbeelden en mogelijkheid tot het netwerken en het uitwisselen van inspiratie met andere Warme Steden en Gemeenten.

www.warmestedenengemeenten.net

 

Netwerk Warm Vlaanderen: Tijd voor Actie- 5 december 2023

Samen maken wij Warm Vlaanderen

Tijd om samen te bouwen aan een omgeving waar geestelijke gezondheid, veerkracht, motivatie, persoonsgroei en leerwinst voor 1,8 miljoen kinderen en jongeren centraal staat.

Laat je inspireren, ontmoet je medestanders en zet mee je schouders onder een warm Vlaanderen.

Want een veerkrachtig Vlaanderen heeft veerkrachtige jongeren nodig.

Sprekers: Prof. Bruffaerts, Prof. Vansteenkiste, Prof. Laevers en nog vele anderen.

Samenwerkingsovereenkomst FGVG-VVSG 2023-2026

In een samenwerkingsovereenkomst met FGVG stemt VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) ermee in om opgenomen te worden in het Netwerk Warm Vlaanderen en om bij te dragen aan de activiteiten en doelstellingen van het netwerk. 

In deze overeenkomst zijn ook de modaliteiten vastgelegd van de samenwerking aan het project 'Lokaal Signaal'. Dit project is een initiatief van VVSG in samenwerking met tien pilootgemeenten en relevante stakeholders. Het doel van het project is om IT-tools te ontwikkelen en procedures op te zetten voor het capteren van 'lokale signalen' door veldwerkers, met als uiteindelijke doel het verbeteren van het lokale sociaal beleid. Door de input van veldwerkers te gebruiken, wil men ervoor zorgen dat het beleid beter aansluit bij de noden van kwetsbare burgers.

'Lokaal Signaal' zal ook ingezet (kunnen) worden voor het capteren van signalen van kinderen en jongeren (“gehoord worden”) als instrument van participatie van kinderen en jongeren in beleidsdomeinen en -dossiers die raakvlakken hebben met hun leefwereld.

Meer info over dit project kan je hier lezen. 

Hernieuwing samenwerking Consortium Student in Warme Stad Gent

In 2017 werd het consortium Student in Warme Stad opgericht, een samenwerkingsverband tussen alle studentenvoorzieningen van de 5 hogere onderwijsinstellingen in Gent, Logo Gezond+ vzw, Fonds GavoorGeluk en de Stad Gent (jeugddienst en dienst regie gezondheid en zorg).

Het samenwerkingsverband Student in Warme Stad heeft als doel gezamenlijk in te zetten op veerkrachtbevordering en mentaal welzijn bij studenten in Gent en beoogt dit te doen via het bundelen van krachten, expertise en competenties van de verschillende hogere onderwijsinstellingen. Zo werd de afgelopen jaren een gezamenlijk aanbod psycho-educatieve cursussen ontwikkeld en verder uitgebreid, werd de website Content In Gent ontwikkeld en werd de KLIK-app gelanceerd.

Anno 2023 is Student in Warme Stad geëvolueerd naar een samenwerkingsverband dat op verschillende vlakken zijn meerwaarde aantoonde, werd het meermaals naar voor geschoven als good practice voor andere studentensteden en werd ook de KLIK-app een vaste waarde bij de studenten. 

 Bovendien zijn de noden van studenten op vlak van mentaal welzijn, sociaal isolement en toeleiding naar psychologische zorg nog groter geworden sedert de Corona-epidemie. O.m. tijdens die epidemie toonde Student in Warme Stad haar meerwaarde aan, door het snel inspelen op signalen van studenten die het moeilijk hadden, door online sessies en gesprekken te organiseren en door preventieve campagnes op te zetten.

Student in Warme Stad wordt aangestuurd door een halftijdse projectcoördinator die wordt tewerkgesteld door Logo Gezond+ en die deels wordt bekostigd via een financiële bijdrage van Fonds GavoorGeluk. Daarnaast hebben alle hogere onderwijsinstellingen een financiële inbreng die wordt berekend op basis van een verdeelsleutel en worden hiermee deels de loonkost van de projectcoördinator en deels de andere projectkosten gefinancierd.

Het samenwerkingsprotocol werd geactualiseerd en heeft een looptijd van onbepaalde duur.

Warme William: lancering campagne #binnenstebuiten

Op woensdagnamiddag 15 maart 2023 lanceerde Warme William-ambassadrice Lotte Vanwezemael op kasteel Diepensteyn in Steenhuffel de nieuwe campagne #binnenstebuiten, samen met kunstenares Prinses Delphine, zanger Metejoor, danser Joffrey Anane  en schrijfdocent Herman Vander Straeten. 

Zij stelden elk een masterclass samen om jongeren uit te dagen hun eigen gevoelswereld te exploreren en te uiten via kunst: muziek, schilderen, dansen en poëzie. Bekijk hier de trailer! 

Ook de masterclasses volgen en jezelf #binnenstebuiten keren? Alle info over de bijhorende lesmappen kan je hier terugvinden. 

www.warmewilliam.be

Warme William en Marc de Bel: voorstelling 'Soko', een voorleesboek voor de allerjongsten

Samen met Marc de Bel lanceerde Warme William op 1 maart 2023 een voorleesboek voor de allerjongsten. De illustraties zijn van de hand van Arnold Hovart.

'Soko' is een ontroerend boek over het belang van vriendschap bij groot verlies en is gericht op kinderen tussen 4 en 7 jaar. 

Het boek is geschikt om zowel thuis als in de (kleuter)klas mee aan de slag te gaan dankzij de bijhorende lesmap en de Warme William handpop.

 

De boekvoorstelling in bibliotheek De Krook herbeleven? Lees dan zeker dit artikel!

www.warmewilliam.be

Samenwerkingsovereenkomst FGVG-Bataljong 2023-2025

Het FGVG bouwt aan een Vlaams Netwerk Warm Vlaanderen met relevante organisaties die een bijdrage (kunnen) leveren aan Warm Vlaanderen. Bataljong aanvaardt deel uit te maken van dit netwerk.

Bataljong heeft de specifieke expertise op het vlak van kinderrechten (binnen het kader van het JKP-Vlaams Jongeren kinderrechten plan), kinderen- en jongerenparticipatie (beleidsparticipatie en jeugdraden), de organisatie van een evenwichtig en divers vrijetijdsaanbod, jeugdwerkbeleid, enz.

Als ledenorganisatie van lokale besturen heeft zij expertise rond het verbinden van jeugdraden, jeugdambtenaren en jeugdschepenen, voeling met de interne werking van lokale besturen en ervaring met het creëren van transversaal beleid binnen een lokaal bestuur met ambtelijk en politiek draagvlak (visie, strategie, structuur, cultuur…).

Het FGVG draagt deze aanpak een warm hart toe en ondersteunt deze binnen de eigen expertise en eigen netwerk.

In een samenwerkingsovereenkomst onderschrijven het FGVG en Bataljong de visie Warm Vlaanderen en wensen in complementariteit, elk vanuit de eigen expertise en positie in het veld, een bijdrage te leveren aan de realisatie ervan.

www.bataljong.be

Samenwerkingsovereenkomst FGVG-Vlaamse Logo's 2023-2025

Tussen het FGVG en de Vlaamse Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg) is overeengekomen om de jarenlange constructieve samenwerking verder te zetten om samen de visie 'Warm Vlaanderen' te realiseren. 

Warm Vlaanderen heeft als doel om een veilige maar motiverende omgeving te creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige jongeren.

We zetten in Vlaanderen alle maatschappelijk actoren die kinderen en jongeren omkaderen, aan om de condities te creëren die de veerkracht bij kinderen en jongeren bevorderen. 

Voor het realiseren van de engagementen van deze samenwerkingsovereenkomst hebben de Vlaamse Logo's een voltijdse medewerker aangesteld die als 'Vlaamse Logo-projectcoördinator Warme steden&gemeenten' functioneert tussen de verschillende Logo's en als contactpersoon tussen de Logo's en het FGVG. 

We geloven dat door deze samenwerking de efficiëntie van de ingezette middelen fors kan toenemen. 

Oprichting Leerstoel Motivatie UGent 2023-2025

De Leerstoel Jongerenmotivatie beoogt de ontwikkeling, validatie en disseminatie van een motivatie- en welzijnsmonitor voor leerlingen en leraren secundair onderwijs als ook de ontwikkeling, validatie en disseminatie van on-line trainingsprogmma’s ter versterking van de veerkracht en motivatie van leerlingen secundair onderwijs te financieren.

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheid en Sociale Psychologie, wordt aangeduid als promotor, woordvoerder, budgethouder en verantwoordelijke voor de Leerstoel.

Samenwerkingsovereenkomst FGVG- Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

FGVG ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met SIHO (directeur Valerie Van Hees en penhouder Artevelde Hogeschool) / KU Leuven (Leerstoel MindMates met titularis Prof. Bruffaerts) / UGent( Leerstoel Jongerenmotivatie met titularis Prof. Vansteenkiste ) voor de ontwikkeling en uitrol van de Welzijnsmonitor-Moodspace zowel in alle hoger onderwijs instellingen in Vlaanderen als in het leerplichtonderwijs.

Meer info vind je hier.

Warme Scholen: Egied Van Broeckhovenschool in Molenbeek start op 1 september 2023

De oprichting van de Egied Van Broeckhovenschool in Molenbeek is een initiatief van de vzw Ignatius Scholen in Beweging, een scholen-vzw binnen het scholennetwerk van de jezuïeten, die actief is in Brussel en de Rand.

Deze nieuwe school is zeer innovatief door het betrekken van het verenigingsleven van Molenbeek op de campus van de school  en door de organisatie van de school zelf volgens de principes van Warme Scholen.

www.warmescholen.net 

Warme Scholen: Tweede 'ZINEVENT' in Houffalize op 28 en 29 november 2022

Op 28 en 29/11/2022 was er opnieuw een 'ZINEVENT' in Houffalize met 200 deelnemers.

200 enthousiaste directeurs, leerkrachten, zorgcoördinatoren...die in intervisie gingen met mekaar over hun traject naar een Warme School en zich lieten inspireren door o.a. Peter Perceval en Hans van der Loo. 

Mooie uitgetekende vernieuwingstrajecten passeerden de revue en visies werden nog tastbaarder. 

Samen maken wij Warme Scholen

Meer info over onze 'ZINACTIVITEITEN' vind je hier

 

Socio-economische studie Geestelijke Gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren door Itinera

Op 4 juli 2022 ondertekenen FGVG en Itinera een samenwerkingsovereenkomst voor een studie van de socio-economische impact van een evidence-based Vlaams preventiebeleid Geestelijke Gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren.

In opdracht van FGVG zal Itinera de kost in kaart brengen van psychische problemen in Vlaanderen, zowel voor de zorg als voor de economie, en de strategieën formuleren voor Geestelijke Gezondheidsbevordering met opgave van kost en return.

Zo willen we aantonen dat investeren in Geestelijke Gezondheidsbevordering zichzelf ruimschoots terugbetaalt.

Warme Scholen: Eerste 'ZINEVENT' in Houffalize op 28 en 29 april 2022

Met Warme Scholen willen we een beweging vormen van scholen die mekaar inspireren. En hoe kan dit beter dan via lerende netwerken?
Tweemaal per jaar komen we samen om van elkaar te leren en ons te laten inspireren. Het allereerste tweedaagse zinevent vond plaats op 28 en 29 april 2022 in Houffalize met 160 enthousiastelingen, klaar voor vernieuwing in het onderwijs.
Ook Wouter Torfs, Marc De Vos, Sibille Declercq, Klaar Hammenecker, Dewi Van De Vyver en de jongeren van Dissident motiveerden onze directies en leerkrachten met hun visie op onderwijs.

Meer info over onze zinactiviteiten vind je hier

Eerste zinplek Houffalize

Warme William lanceert 'Luistermobiel'

Warme William lanceert zijn 'Luistermobiel', een camper ingericht als opnamestudio, om outreachend te werken en inspirerende verhalen te verzamelen bij jongeren, schooldirecties, burgemeesters van Warme Steden&Gemeenten en BV's uit de wereld van de jongeren. 

Jouw Warme William Luistert. Meer dan ooit. 

Ontdek de Luistermobiel hier

Warme William: Lotte Vanwezemael is de nieuwe ambassadrice.

Seksuolotte ofte MNM.be-DJ Lotte Vanwezemael is de nieuwe ambassadrice van Warme William.

Ze volgt Nora Garib op en wordt samen met Warme William het gezicht van de campagne, die als doel heeft kwetsbaarheid bespreekbaar te maken en jongeren écht te helpen luisteren naar elkaar.

www.warmewilliam.be 

Oprichting Consortium Warmescholen.net

Op 1 september 2020 wordt het Consortium Warmescholen.net opgericht met 7 exemplarische scholen: 

  • De Tandem: Mike Goudeseune
  • De Loopbrug: Myriam Monstrey
  • Lab gedreven onderwijs: Kristien Bruggeman
  • Fluxus Scholengroep: Greet Raeymaekers en Natalie Drees
  •  Adite Scholengroep Diest: Gert Van Passel en Niels Grosemans
  • Kosmos: Linda Avet en Barbara Baudenelle
  • UCLL Bako: Ann De Burchgraeve

Als exemplarische Warme Scholen omkaderen zij de Vlaamse beweging warmescholen.net .

41 Warme steden en gemeenten zetten in op veerkracht bij jongeren

Eenenveertig Vlaamse steden en gemeenten mogen zich vanaf nu ‘Warme stad’ of ‘Warme gemeente’ noemen. Ze engageren zich om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen.

Wil je weten om welke steden en gemeenten het gaat? Klik door op de titel.

Piloottraject Warme Steden afgerond

De afgelopen jaren konden Gent, Leuven, Genk, Turnhout en Brugge, met de steun van GavoorGeluk, proefdraaien als Warme Stad. Op basis van hun ervaringen is een methodiek uitgewerkt met 7 stappen en 8 pijlers om de veerkracht van kinderen en jongeren te bevorderen.

Een Warme Stad is een stad of gemeente waar alle instanties, organisaties en burgers die jongeren begeleiden of helpen, samenwerken opdat kinderen en jongeren goed in hun vel zitten. Een consortium met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), het onderzoekscentrum LUCAS KU Leuven en GavoorGeluk wilde aantonen dat deze integrale aanpak vruchten afwerpt in de vijf steden.

Het resultaat van deze pilootfase heeft 7 stappen en 8 pijlers opgeleverd om de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken. Deze goede praktijken kunnen nu in heel Vlaanderen worden toegepast. In de pilootsteden staat dankzij het traject Warme Steden mentaal welzijn bij jongeren alvast hoger op de agenda.

Meer informatie vindt u hier.

1op de 5 jongeren niet goed in zijn vel

Met heel veel Vlaamse jongeren gaat het goed: dat is het fijne nieuws. Maar het onderzoek dat Why5Research deed in opdracht van GavoorGeluk en MNM toont aan dat ook maar liefst 1 op de 5 jongeren zich niet goed voelt.

Klik op de titel om meer te lezen.

Nora Gharib: nieuwe ambassadeur voor Warme William

Bijna twee jaar lang was comedian en ondernemer Kamal Kharmach de enthousiaste officiële ambassadeur van Warme William. Op 13 mei 2019 gaf hij de stok door aan tv-gezicht en creatieve duizendpoot Nora Gharib.

Klik op de titel om meer te lezen.

Inspiratiedag Warme Steden op 9 mei

5 pilootsteden (Brugge, Gent, Turnhout, Leuven en Genk) gingen de uitdaging aan om een Warme stad te worden. Vanaf 9 mei kunnen alle steden en gemeenten zich kandidaat stellen om een Warme Stad/Gemeente te worden. Om ze op weg te helpen, zijn een handleiding en een basket met goede praktijken ter beschikking voor de nieuwe gemeenten. Deze worden voorgesteld tijdens de Inspiratiedag op 9 mei 2019.

Meer info vind je op www.warmestad.be.

Stem voor onlinetool voor Belfius Smart Care Award

De onlinetool ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ is genomineerd voor de Belfius Smart Care Award én de publieksprijs. De Belfius Smart Award bekroont projecten die een oplossing aandragen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De onlinetool ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ geeft ouders handvaten om met de suïcidale gedachten van hun kind om te gaan, het kind te ondersteunen en ook voor zichzelf tijdig te herkennen wat ze nodig hebben. De tool werd ontwikkeld door Alexandre Reynders van Odisee – Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen met de steun van ondere andere het Fonds GavoorGeluk.

Stem voor dit project en help zo de behoeften van ouders van een suïcidaal kind onder de aandacht te brengen!

Stemmen kan je via deze link. Vergeet niet nadien je stem te bevestigen via de email die je van Belfius Smart Award ontvangt.

Persconferentie lancering Warme Scholen 2018-2020

3 ministers zijn aanwezig bij de start van het project 'Warme School: een veilige plek voor alle kinderen'

Met hun aanwezigheid willen zij duidelijk aantonen dat Geestelijke Gezondheidsbevordering bij jongeren grensoverschrijdend is ("health in all policies") en dat zij samen deze veelbelovende aanpak willen aanmoedigen en ondersteunen. 

Gevoelsplekken: even tot rust komen en dan weer verder

Hoe kan je hoofd naar leren en leven staan als het vol zit met boosheid of verdriet? Met het geld van de Prijs GavoorGeluk organiseert Lut Celie gevoelsplekken in wijken, zodat kinder- en jongerenhoofden plaats krijgen voor nieuwe dingen.

Om meer te lezen: klik op de titel.

Klik links voor de video.

MindMates: psychisch welzijn van studenten verbeteren

Duizenden studenten zijn deze week in Vlaanderen aan het nieuwe academiejaar begonnen. De studententijd is een periode van vrijheid en zelfontdekking, maar ook van stress over studie en levenkeuzes. Jongeren, zeker als ze al niet goed in hun vel zaten, zijn dan extra kwetsbaar voor depressie en suïcidale gedachten. MindMates, een project aan de KU Leuven dat gesteund wordt door het Fonds GavoorGeluk, coacht studenten om zichzelf en hun medestudenten gezond te houden.

Lees in deze bijdrage in Blikveld van de Koning Boudewijnstichting meer over MindMates.

Prijs Fonds GavoorGeluk

Met deze jaarlijkse prijs ter waarde van 10.000€ wil het Fonds GavoorGeluk vernieuwende initiatieven ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen aanmoedigen en ruimere bekendheid geven. De projecten kunnen een hefboom zijn voor verandering op grote maatschappelijke domeinen.
Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk, die de initiatiefnemers verder willen uitvoeren, verspreiden en/of wetenschappelijk valideren.
De oproep voor kandidaturen voor de Prijs GavoorGeluk loopt nu, tot 12 september 2018. Organisaties kunnen via de website van de Koning Boudewijnstichting een project indienen. De selectiecriteria en het reglement vindt u ook terug op die oproeppagina.

Houvast voor als je kind aan zelfdoding denkt

Ouders met een kind dat gedachten aan zelfdoding heeft, zijn op zoek naar houvast. Ze willen het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. De nieuwe website www.zelfmoord1813.be/ouders, die er kwam op basis van gesprekken met ouders, wil ze dit bieden.

Klik op de titel voor meer info.

"Word Warme William”

Een op de vijf Vlaamse jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, een op de acht heeft de laatste twaalf maanden aan zelfdoding gedacht. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen blijft alarmerend hoog – dubbel zo hoog als in Nederland. Vlamingen zijn ‘binnenvetters’: emoties uiten en delen blijft moeilijk. Komiek/ondernemer Kamal Kharmach en filantroop/ondernemer Jan Toye bundelen de krachten voor een bijzondere campagne: “Word Warme William”, met Kamal Kharmach als boegbeeld. Want het helpt om, net als Warme William, te praten, te luisteren en te delen. Meer lezen? Klik op de titel.

OverKop Gent: een warme plek voor jongeren

Op woensdag 7 februari 2018 heeft OverKop Gent, het Gentse Huis voor Jongeren, de deuren geopend. Het is een huis waar jongeren (tot 25 jaar) kunnen binnen en buiten lopen, chillen, activiteiten meepikken, en ook een luisterend oor en professionele hulp vinden. Sinds 2014 slaan diverse partners de handen in elkaar om dit laagdrempelige huis te realiseren in verschillende Vlaamse steden, met de steun van de Rode Neuzen actie van VTM en Q-music. OverKop Gent is een unieke samenwerking, waarin ook het Fonds GavoorGeluk een van de partners is.

Altijd happy, nooit crappy?

Driekwart van de psychische problemen ontstaat voor het 25ste levensjaar. Maar jongeren durven vaak niet toe te geven dat het niet goed gaat –al helemaal niet op sociale media. Met de zelfzorgcampagne ‘Leven zonder Filter’ doorbreekt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat taboe.

De valse perfectie van de sociale-mediaspiegel maakt het voor jongeren met psychische problemen moeilijker om te praten over wat hen dwars zit. Als we nu eens allemaal die filter er af zwierden en durfden te zeggen hoe het echt met ons gaat.

Klik op de titel om verder te lezen.

Ruimte om te ventileren

Meer dan 1 op de 3 jongeren kampt met psychische problemen. Dat bleek uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. De druk van verwachtingen (60%), de school (40%) en problemen thuis (38%) waren de belangrijkste oorzaken. De Jeugdraad vroeg ook wat jongeren nodig hebben om met die problemen om te gaan. Op basis van de bevraging en van focusgesprekken kwam de Vlaamse Jeugdraad tot 13 beleidsadviezen voor het psychisch welzijn van jongeren. Klik op de titel om meer te lezen.

"Expressie voorkomt depressie"

Naar aanleiding van de Werelddag Suïcidepreventie op 10 september verscheen in Libelle een interview met Jan Toye, een van de oprichters van het Fonds GavoorGeluk. Toye vertelt openhartig over de zelfdoding van zijn zoon Christoph, over de weg die hij zelf nadien heeft afgelegd om de keuze van zijn zoon te begrijpen, en over de inspanningen van het Fonds GavoorGeluk om de veerkracht en het mentale welzijn van jongeren te versterken en zo suïcide te voorkomen.

Lees het interview hier.

©Tim De Backer

Nieuwe website Warme Steden

Warme Steden, het pilootproject van het Fonds GavoorGeluk in vijf Vlaamse steden om de veerkracht en het welbevinden van kinderen en jongeren te verbeteren, blijft groeien. Daarom is al het nieuws uit onze vijf Warme Steden voortaan te vinden op een aparte website: www.warmesteden.be. Klik op de titel om meer te lezen.

Warme Stad Gent beloont de warmste daad

In februari 2017 werd Gent officieel voorgesteld als Warme Stad. Warme Stad Gent wil het mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren versterken. Intussen krijgen de acties uit het actieplan vorm en is Gent sinds 1 juli 2017 op zoek naar de warmste daad. Klik op de titel om meer te lezen.

Oproep Prijs GavoorGeluk tot 11 september

Met deze jaarlijkse prijs ter waarde van 10.000€ wil het Fonds GavoorGeluk vernieuwende initiatieven ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen aanmoedigen en ruimere bekendheid geven. De projecten kunnen een hefboom zijn voor verandering op grote maatschappelijke domeinen.
Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk, die de initiatiefnemers verder willen uitvoeren, verspreiden en/of wetenschappelijk valideren.
De oproep voor kandidaturen voor de Prijs GavoorGeluk loopt nu, tot 11 september 2017. Organisaties kunnen via de website van de Koning Boudewijnstichting een project indienen. De selectiecriteria en het reglement vindt u ook terug op die oproeppagina.

Jongeren met psychische problemen zoeken vaak te laat hulp

Bij jongeren duurt het vaak vele jaren voor ze hulp zoeken voor psychische problemen. En hoe vroeger in hun leven deze problemen ontstaan, hoe langer het duurt voor ze hulp zoeken. Dat stelt socioloog Dennis Raven van het Universitair Medisch Centrum Groningen vast. Klik op de titel om verder te lezen.

Warme Stad Turnhout nodigt uit

De Stad Turnhout en LOGO Kempen nodigen op 27 februari alle geïnteresseerden uit op een Warm Aperitief om kennis te maken met Warme Stad Turnhout. Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de jeugd, met een beleid dat de veerkracht van kinderen en jongeren versterkt. Wat hierin prioritair is, licht Turnhout graag toe. (Meer lezen: klik op het bericht)

Warme Stad Brugge nodigt uit

Warme Stad Brugge nodigt uit om op donderdagavond 16 februari mee te genieten van het event ‘Warm Aperitief’ in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis. De stad Brugge, Logo Brugge-Oostende, VIGeZ, het Fonds GavoorGeluk, KU Leuven Lucas en heel wat lokale partners uit de jeugdsector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg, hebben zich de afgelopen maanden ingezet om het project Warme Stad Brugge vorm te geven. Na een periode van hard werken zijn ze klaar om de doelstellingen voor Warme Stad Brugge officieel voor te stellen in een feestelijk kader... (klik op de titel om verder te lezen.)

Warme Stad Genk zet nieuwe jaar feestelijk in op 31 januari

Warme Stad Genk zet het nieuwe jaar feestelijk in met een Warm Aperitief op 31 januari. Genk maakt van de gelegenheid gebruik om Genkenaars te laten kennismaken met Warme Stad Genk. Met ‘Warme Stad Genk’ wil Stad Genk, samen met haar lokale partners inzetten op een sterk geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Om meer te lezen: klik op het bericht.

De uitnodiging vindt u hier.

Warme Stad Gent schiet uit de startblokken

Op 9 februari 2017 trapt Gent 'Warme Stad' feestelijk af met een warm aperitief voor iedereen die betrokken is bij of meer wil weten over universele preventie en geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De stad stelt haar actieplan voor Warme Stad Gent voor en de mascotte voor Warme Stad, Warme William, wordt officieel onthuld. Klik voor meer informatie.

Voor de uitnodiging, klik hier.

Make-over voor lotgenotenforum voor nabestaanden

Lotgenotencontact is een belangrijke steun voor nabestaanden. Ze vinden niet alleen begrip bij elkaar, maar geven elkaar ook tips over wat kan helpen bij de verwerking. De Werkgroep Verder heeft daarom onder de paraplu van Zelfmoord 1813 een nieuw lotgenotenforum online gezet.

Klik op het bericht om verder te lezen.

Game om jongeren signalen van depressie te leren herkennen

Depressie bespreekbaar maken bij jongeren is niet makkelijk, maar wel cruciaal. Depressie kan een voorloper zijn van suïcide. IJsfontein ontwikkelt in samenwerking met het Trimbos-instituut een game die jongeren leert signalen van depressie bij zichzelf en anderen te herkennen.

Klik op het bericht om meer te lezen.

©Elsa Salinas/Flickr/Creative Commons

Prijs GavoorGeluk 2016 voor film voor suïcidepreventietraining

Jongerenwerkers en hulpverleners die met jongeren werken weten niet altijd goed hoe in te spelen op suïcidaal gedrag. Met een nieuwe didactische film wil de CGG-SP concrete handvaten meegeven. Ze kriigen daarvoor de Prijs GavoorGeluk 2016.

Klik om meer te lezen.

Hoe ouders beter ondersteunen?

Ouders met een kind dat een suïcidepoging heeft gedaan, weten zich vaak geen weg. Alexandre Reynders van Odisee-Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen onderzoekt hoe we deze ouders beter kunnen ondersteunen.

Klik om verder te lezen.

Oproep Prijs GVG tot 12 september

Met deze jaarlijkse prijs ter waarde van 10.000€ wil het Fonds GavoorGeluk vernieuwende initiatieven ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen aanmoedigen en ruimere bekendheid geven. De projecten kunnen een hefboom zijn voor verandering op grote maatschappelijke domeinen.

Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk, die de initiatiefnemers verder willen uitvoeren, verspreiden en/of wetenschappelijk valideren.

De oproep voor kandidaturen voor de Prijs GavoorGeluk loopt nu, tot 12 september 2016. Organisaties kunnen via de website van de Koning Boudewijnstichting een project indienen. De selectiecriteria en het reglement vindt u ook terug op die oproeppagina of door hier te klikken.

Officiële lancering Warme Steden

Op donderdag 8 oktober werd tijdens een studiedag in Square Brussel de ‘Warme Steden aanpak’ officieel voorgesteld. ‘Warme Steden’ is een unieke meerjarensamenwerking tussen vijf centrumsteden, VIGeZ, de LOGO’s, LUCAS KU Leuven en het Fonds GavoorGeluk. Warme Steden bouwt een ondersteunende omgeving voor onze jeugd en hoopt alle steden en gemeenten in Vlaanderen te inspireren tot een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat de veerkracht van jongeren versterkt. Tevens vierde het Fonds GavoorGeluk zijn 10 jaar inzet voor de preventie van depressie en suïcide.

©Frank Toussaint

“Het leven is een Russische roulette en dat is oké”

In oktober 2015 verscheen een interview in De Tijd met de stichters van het Fonds, Jan Toye en Marc Vande Gucht, over de levensmissie die het Fonds GavoorGeluk geworden is, en de hefboom die ze met het Fonds willen zetten onder de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen.

Lees het hier.

©Frank Toussaint

Impulsdag Warme School

Op 19 mei 2015 vond in Mechelen de Impulsdag ‘Warme School’ plaats, een initiatief van Eekhoutcentrum en GavoorGeluk, in samenwerking met Vigez . Tijdens deze impulsdag lag de focus op emotionele expressievaardigheid, preventie van depressie en suïcide, welbevinden, betrokkenheid en geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. Expertise en goede praktijkvoorbeelden in de kijker.

Fortune Fonds opgericht aan KU Leuven

Het Fortune Fonds ter ondersteuning en versterking van de persoonswording en het positief psychisch welzijn bij studenten  werd op 17 december 2014 officieel ingehuldigd aan De KU Leuven. Het Fonds, opgericht door de KUL en ondersteund door het Fonds GavoorGeluk, wil de psychische gezondheid en persoonsvorming bij universiteitsstudenten duurzaam bevorderen door het ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten inzake het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten en door preventief op te treden in het aanhoudend stimuleren van een positieve psychische ingesteldheid.

Twee vaders na de zelfdoding van hun kind

In januari 2013 zette Humo een van de onderzoeksprojecten die steun kregen van het Fonds GavoorGeluk, over mindfulness in de klas, in de kijker. De bijdrage was vergezeld van interviews met de stichters van GavoorGeluk, Jan Toye en Marc Vande Gucht.